Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2014

chillenbaby
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaDajanaa Dajanaa

October 27 2013

chillenbaby
Kiedy ja mówię wolność zaraz grozisz mi wojną, kiedy drugą stroną drogi chcę przejść. Kiedy ja mówię wolność nie mów mi, że nie wolno, moja wolność to żaden twój grzech...
— "Żyję w kraju" Strachy na lachy
chillenbaby
0855 5233
strachy na lachy
Reposted fromyoungblood youngblood

October 26 2013

chillenbaby
2342 57bc
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamarvelous marvelous
4050 80aa
Reposted fromsouxie souxie
4026 67ec
Reposted fromsouxie souxie
chillenbaby
4778 6d4a
^^
Reposted fromIriss Iriss viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
chillenbaby
chillenbaby
9356 4f6c 500
Reposted fromimalegend imalegend vialetshavesex letshavesex
7770 e1ad 500
Reposted fromdeviate deviate viaMrsDarkness MrsDarkness
chillenbaby
6355 d40e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclrssnn clrssnn
chillenbaby
4343 0cc1
Reposted fromRedPenny RedPenny viafajnychnielubie fajnychnielubie
chillenbaby
9208 66b3
Reposted fromisolation isolation vianowaczi nowaczi
chillenbaby
I spadnę tak już piętnasty raz, głową w dół, oczami na twarz. Spadnę tam gdzie stałaś, gdzie ostatni raz cię widziałem...
— "Dziewczyna o chłopięcych ***" Strachy na lachy

October 25 2013

3202 c0c4
Reposted fromweheartit weheartit viahalyscircus halyscircus
2638 24ac 500
Reposted fromIndesirable Indesirable viaciacon ciacon
chillenbaby
Czy to nasze usta są jak niedobite kry, w martwych pocałunkach poprzerywanych w pół? Tak, to nasze usta nie szukają brzegów swych, między ustami wyrósł nam Merliński Bur... 
— "Cafe Sztok" Strachy na lachy

October 04 2013

September 30 2013

chillenbaby
3780 8001
chillenbaby
3475 3d2d
Reposted bymuerto muerto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl